Beste dansers en ouders van de dansers van onze dansschool,

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving “de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG” dient dansschool Kreadance DiVa deze “privacyverklaring” te richten aan al diegenen van wie we gegevens in ons online ledenprogramma ‘Peepl’ bijhouden.

De AVG stelt dat wij gehouden zijn:
· de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
· de verwerking van je persoonsgegevens te beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn;
· te vragen om je uitdrukkelijke toestemming;
· de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
· geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Je persoonsgegevens worden door Kreadance DiVa verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
· voor de ledenadministratie als uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap;
· voor het versturen van informatie en andere uitnodigingen op onze activiteiten.

Wij wensen de volgende persoonsgegevens op te slaan en te verwerken:
naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon- fax- en gsm-nummer en e-mail.

De gegevens worden intern verwerkt door de bevoegde leden van de dansschool. Enkel voor de verzekering worden de adressen bezorgd aan een externe verzekeringsdienst die eveneens gehouden is aan de privacywetgeving. Wij geven verder nooit persoonsgegevens door aan verwerkers dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

De gegevens die op onze website www.kreadancediva.be verschijnen worden door jou bepaald en zullen op eenvoudig verzoek aangepast worden. Tevens kunnen wij slechts persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier de uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen van voor de intrekking. Wij verstrekken in elk geval geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Kreadance DiVa bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. We bewaren de gegevens van het lidmaatschap enkel omwille van de mogelijkheid van een eventuele herinschrijving.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens Kreadance DiVa van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
    ·We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen met:

Dimitri Covent/Lies Vansteenkiste – info@kreadancediva.be

Bovendien heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Meer info:
NL: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0
FR: https://www.privacycommission.be/fr/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-0
Europese wettekst: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Kreadance DiVa